اعضای هیأت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

دکتر فریبرز امیدی  دکتر فریبرز امیدی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک: omidifariborz@yahoo.com

دکتر اکبر برزگر دکتر اکبر برزگر
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک: Barzegarakbar@gmail.com

دکتر قره گوزلو دکتر فرامرز قره گوزلو
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک: gharagozlouf@yahoo.com

 Scopus

ORCID

دکتر قنبری دکتر مسعود قنبری
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک: mghanbari@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
دکتر فرشاد ندری  دکتر فرشاد ندری
دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D

پست الکترونیک: nadrifarshad64@gmail.com

Scopus
Google Scholar
ORCID
ResearchGate
دکتر زهرا قنبری  دکتر زهرا قنبری
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
رشته تحصیلی: ارگونومی
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D
 

 

اعضای هیئت علمی بازنشسته

سرمدی  مهندس محمدمهدی سرمدی
 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت حرفه ای
 آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 

مهندس یارتیره

 مهندس حاجیعلی یارتیره 

 مربی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
 رشته تحصیلی: بهداشت حرفه ای
 آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد