مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر فریبرز امیدیدکتر فریبرز امیدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: omidifariborz@yahoo.com

تلفن تماس: