مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

نام و نام خانوادگی: دکتر مسعود قنبریدکتر قنبری

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: mghanbari@kums.ac.ir

تلفن تماس: