دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای - ورودی مهر 98

االهه تردیده 98

نام و نام خانوادگی: الهه تردیده   

پست الکترونیک: elaheh.tardideh@kums.ac.ir

فاطمه محمدی 98

نام و نام خانوادگی: فاطمه محمدی

پست الکترونیک: fa646595@gmail.com

ژینو سلیمی -98

نام و نام خانوادگی: ژینو سلیمی

پست الکترونیک: zhiho.salimi@kums.com

فروغ خدابخش نژاد

نام و نام خانوادگی: فروغ خدابخش نژاد

پست الکترونیک:Khodabakhshforough50@yahoo.com

عاطفه پرنور

نام و نام خانوادگی: عاطفه پرنور 

پست الکترونیک: atefehpornour@gmail.com

 

دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای - ورودی مهر 97

حسین ولدی 97

نام و نام خانوادگی: حسین ولدی اطهر

پست الکترونیک: h.valadi@yahoo.com

رویا مرادی پور97

نام و نام خانوادگی:  رویا مرادی پور

پست الکترونیک: Royamoradipour73@yahoo.com

مسعود خسروی پور

نام و نام خانوادگی: مسعود خسروی پور

پست الکترونیک: Masoudkhosravipour74@gmail.com

مصطفی شام محمدی

نام و نام خانوادگی:  مصطفی شاه محمدی

پست الکترونیک: Shahmohammadi.ohs@gmail.com

مرضیه کوثری

نام و نام خانوادگی: مرضیه کوثری          

پست الکترونیک:  m.kosari770@gmail.com

زهرا فلاحی

نام و نام خانوادگی:  زهرا فلاحی                                      

z.falahi1@gmail.com