دعوتنامه اساتید، امتحانات نیسمال دوم 1400-1399

جناب آقای دکتر وهاب دهلقی مدرس محترم جناب آقای دکتر وهاب دهلقی

مدرس محترم سرکار خانم دکتر حقی مدرس محترم سرکار خانم دکتر حقی

مدرس محترم سرکار خانم هدی آریامنش مدرس محترم سرکار خانم هدی آریامنش

مدرس محترم سرکار خانم ملکی پور مدرس محترم سرکار خانم ملکی پور

مدرس محترم سرکار خانم لیدا منتی مدرس محترم سرکار خانم لیدا منتی

مدرس محترم سرکار خانم صباح سقایی مدرس محترم سرکار خانم صباح سقایی

مدرس محترم سرکار خانم شهین چراغیان مدرس محترم سرکار خانم شهین چراغیان

مدرس محترم سرکار خانم زینت شاکری مدرس محترم سرکار خانم زینت شاکری

مدرس محترم سرکار خانم دکتر مریم عزیزی مدرس محترم سرکار خانم دکتر مریم عزیزی

مدرس محترم سرکار خانم دکتر لیبا رضایی مدرس محترم سرکار خانم دکتر لیبا رضایی

مدرس محترم سرکار خانم دکتر گلعذار مدرس محترم سرکار خانم دکتر گلعذار

مدرس محترم سرکار خانم دکتر سیف منش مدرس محترم سرکار خانم دکتر سیف منش

مدرس محترم سرکار خانم دکتر ژاله مرادی مدرس محترم سرکار خانم دکتر ژاله مرادی

مدرس محترم سرکار خانم دکتر نازنین جلیلیان مدرس محترم سرکار خانم دکتر نازنین جلیلیان

مدرس محترم سرکار خانم دکتر مهوش کهریزی مدرس محترم سرکار خانم دکتر مهوش کهریزی

مدرس محترم سرکار خانم دکتر شهسواری مدرس محترم سرکار خانم دکتر شهسواری

مدرس محترم جناب آقای کرم سیما مدرس محترم جناب آقای کیومرث کرم سیما

مدرس محترم جناب آقای دکتر آرش صبوری مدرس محترم جناب آقای دکتر آرش صبوری

مدرس محترم جناب آقای دکتر سجاد فخری مدرس محترم جناب آقای دکتر سجاد فخری

مدرس محترم جناب آقای دکتر وهاب دهلقی مدرس محترم جناب آقای دکتر وهاب دهلقی

مدرس محترم جناب آقای دکتر وحید رازیانی مدرس محترم جناب آقای دکتر وحید رازیانی

مدرس محترم جناب آقای دکتر نیما رستم پور مدرس محترم جناب آقای دکتر نیما رستم پور

مدرس محترم جناب آقای دکتر نادر سالاری مدرس محترم جناب آقای دکتر نادر سالاری

مدرس محترم  جناب آقای دکتر مهدی دوستی مدرس محترم جناب آقای دکتر مهدی دوستی

مدرس محترم جناب آقای دکتر معین بشیری مدرس محترم جناب آقای دکتر معین بشیری

مدرس محترم جناب آقای دکتر مسعود صادقی مدرس محترم جناب آقای دکتر مسعود صادقی

مدرس محترم جناب آقای دکتر علیرضا جلالوند مدرس محترم جناب آقای دکتر علیرضا جلالوند

مدرس محترم  دکتر شیانی مدرس محترم جناب آقای دکتر امیر شیانی

مدرس محترم  دکتر شمسی مدرس محترم جناب آقای دکتر محمدباقر شمسی

مدرس محترم  دکتر سیاه منصور مدرس محترم جناب آقای دکتر میثم سیاه منصور

مدرس محترم دکتر زهتابیان مدرس محترم جناب آقای دکتر شهرام زهتابیان

مدرس محترم جناب آقای دکتر داوود سلیمانی مدرس محترم جناب آقای دکتر داوود سلیمانی

مدرس محترم جناب آقای دکتر خیراله صادقی مدرس محترم جناب آقای دکتر خیراله صادقی

مدرس محترم جناب آقای دکتر حمید شرینی مدرس محترم جناب آقای دکتر حمید شرینی

مدرس محترم جناب آقای دکتر جلال مولودی مدرس محترم جناب آقای دکتر جلال مولودی

مدرس محترم جناب آقای دکتر پرویزی فرد مدرس محترم جناب آقای دکتر پرویزی فرد

مدرس محترم جناب آقای دکتر بهروز اسدی مدرس محترم جناب آقای دکتر بهروز اسدی

مدرس محترم جناب آقای دکتر بهرام اختراعی مدرس محترم جناب آقای دکتر بهرام اختراعی

مدرس محترم جناب حاج آقا علی محبی مدرس محترم جناب حاج آقا علی محبی

مدرس محترم  آقای هوشنگ رمضانی مدرس محترم جناب آقای هوشنگ رمضانی

مدرس محترم آقای مراد دولتیاری مدرس محترم جناب آقای مراد دولتیاری

مدرس محترم آقای حسن زرین فام مدرس محترم جناب آقای حسن زرین فام


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۰۷