نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا عطافر

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک:zahra_atafar@yahoo.com

 تلفن تماس: 38262005-083