آزمایشگاه ارگونومی

آزمایشگاه ارگونومی

الف) تجهیزات ارگونومی :
آنتروپومتر

Step test

آنالیز ساختار قامتی بدن

دینامومتر اسپرینگ

لاکتان سنج

دستگاه سنجش قدرت عضلانی (جامپینگ )

دوچرخه کار سنج (PWC)

 

ب) اهداف:
آشنایی دانشجویان با دستگاههای موجود در آزمایشگاه و نحوه عملکرد آنها.