دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آموزش / آزمایشگاه ها و کارگاه ها / اندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار

آزمایشگاه اندازه گیری عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار


- وسایل و روش های اندازه گیری صدا و ارتعاش

- وسایل و روش های اندازه گیری شرایط جوی محیط کار

- وسایل و روش های اندازه گیری نور و روشنائی در محیط کار

- وسایل اندازه گیری پرتوهای زیان آور

الف) وسایل آزمایشگاه صدا و ارتعاش :

1) انواع صداسنج های ساده
2) صداسنج پیشرفته با قابلیت آنالیز صدا در مراکزاکتاو (مدلcel 450 )
3) دوزیمترفردی صدا(مدلcel320)) ومدل Quest-Micro15
4) انواع کالیبراتورها
5) ارتعاش سنج دست بازو مدل SV-106

 

ب) اهداف :
1) آشنایی دانشجویان با انواع صداسنج های ساده و پیشرفته، دوزیمتر صدا و نحوه استفاده از آنها.
2) آشنایی دانشجویان با نحوه کالیبراسیون انواع صداسنج
3) آشنایی دانشجویان با روش های مختلف اندازه گیری صدا در محیط کار و انجام کار عملی
4) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از ارتعاش سنج.


الف) وسایل آزمایشگاه شرایط جوی محیط کار :
1) انواع کاتا ترموترهای ساده و نقره اندود در رنج های مختلف
2) انواع دماسنج تر، خشک وگویسان
3) رطوبت سنج چرخان
4) رطوبت سنج آسمن
5) Meter) WBGT دیجیتالی(مدل CASELLA CEL)

ب) اهداف :
1) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری
2) آشنایی دانشجویان با روش های تعیین رطوبت، سرعت جریان هوا، تعیین MRT و انجام کار عملی
3) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از دستگاه WBGTسنج و تعیین ریسک استرس حرارتی در محیط کار و انجام کار عملی


الف) وسایل اندازه گیری روشنایی و درخشندگی :
انواع لوکس متر ودستگاه های سنجش پرتوهای غیر یونیزان IR_A.و IR-B

 

ب) اهداف :
1) آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از وسایل مختلف اندازه گیری شدت روشنایی.
2) آشنایی دانشجویان با روش های اندازه گیری شدت روشنایی و درخشندگی و انجام کار عملی