رییس دانشکده بهداشت

دکتر احمدی

 

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا احمدی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیهوشی

پست الکترونیک: ahmadiar1012@yahoo.com

تلفن تماس: 38262005-083