نقشه سایت

صفحه نخست

درباره دانشکده

ریاست

رئیس دانشکده

معاونت ها

معاونت آموزشی

معاونت

شرح وظایف

شورای آموزشی

شورای تحصیلات تکمیلی

معاونت اداری مالی

معاون اداری مالی

اداره امور عمومی

درباره اداره امور عمومی

حسابداری

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با حسابداری

کارگزینی

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با کارگزینی

تدارکات

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با تدارکات

انبار

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با انبار

خدمات

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با خدمات

امین اموال

وظایف
فرم ها
اطلاعیه ها
تماس با امین اموال

اطلاعیه ها

تماس با اداره امور عمومی

احکام و بخشنامه ها

مناقصه ها و مزایده ها

دریافت فیش حقوقی

تماس با معاونت

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی

درباره معاونت پژوهشی

کارشناس امور پژوهشی

شورای پژوهشی دانشکده

کمیته ارتقاء

معرفی

اخبار

آیین نامه ها و دستورالعمل ها

آیین نامه های طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها

آیین نامه های منتورشیپ

آیین نامه های مقالات

آیین نامه های ارتقاء

سایر آیین نامه ها

فرم ها

حق التحقیق پ‍ژوهشگران

مراحل تصویب طرح تحقیقاتی و گزارش نهایی

سقف بودجه تفویض اختیار شده به دانشکده ها

کارگاه های پژوهشی و آموزشی

خدمات مشاوره پژوهشی

فهرست و لینک نشریات و مجلات

اطلاع رسانی

اعضای هیئت علمی

بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی

ورود نمرات اساتید

مقالات اساتید

برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

صنایع غذایی

تغذیه

بهداشت عمومی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

طرح درس

گروه مهندسی بهداشت محیط

گروه بهداشت عمومی

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

گروه صنایع غذایی

گروه آموزش بهداشت

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه کارشناسی ارشد تغذیه

مقالات مرتبط با پژوهش در آموزش

برنامه استراتژیک دانشکده

برنامه برگزاری ژورنال کلاب در دانشکده

اداره آموزش

واحد آموزش

شورای آموزشی دانشکده

برنامه دروس ارائه شده در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

علوم و صنایع غذایی

تغذیه

آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

علوم تغذیه

صنایع غذایی و کنترل کیفی

آموزش بهداشت

دعوتنامه حضور اساتید در کلاس درس نیمسال دوم 96-95

اساتید دانشکده بهداشت

اساتید خارج از دانشکده بهداشت و گروه معارف

دعوتنامه حضور اساتید در امتحانات پایان ترم نیمسال اول 96-95

اساتید دانشکده بهداشت

اساتید خارج از دانشکده بهداشت

اساتید گروه معارف

اساتید مشاور

اسامی اساتید مشاور

شرح وظایف استاد مشاور

فرم های استاد مشاور

برنامه مدون

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

آمار زیستی

علوم و صنایع غذایی

سرفصل دروس

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

بهداشت عمومی

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

علوم و صنایع غذایی

آیین نامه ها

دوره های کاردانی و کارشناسی

دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

مقررات آموزشی

تقویم آموزشی

انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان

واحد توسعه آموزشEDO

درباره EDO

آیین نامه اجرایی و ساختار EDO

کمیته ها و کارکردهای EDO

اهداف،عملکرد و صورت جلسات

کمیته مشاوره دانشجویی

کمیته برنامه ریزی آموزشی

کمیته نظارت بر آزمون ها

مطالب و لینک های مفید

اخبار و اطلاعیه ها

فرایندها

تماس با ما

اطلاعیه ها

نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

عکس دار نمودن کارت ورود به جلسه

تحصیلات تکمیلی

گروه های آموزشی

دکترا مهندسی بهداشت محیط

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد آمار زیستی

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

سرفصل دروس

برنامه مدون

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

اساتید راهنمای دانشجویان به تفکیک پایان ترم

شورای تحصیلات تکمیلی

اعضاء

وظایف

آیین نامه ها

بخشنامه ها

راهنمای پایان نامه و فرم های مورد نیاز

چارت مراحل تصویب و اجرای پایان نامه

راهنمای مراحل دفاع از پایان نامه ارشد

دانشجویان کارشناسی ارشد

اساتید راهنمای دانشجویان کارشناسی ارشد و دانشجویان مربوطه

پایان نامه های مربوط به اساتید

برنامه کارگاه های تابستان

گروه های آموزشی

گروه مهندسی بهداشت محیط

معرفی

دوره های آموزشی

کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ارشد

اعضای هیئت علمی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تاریخچه و معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه درسی

سرفصل

منابع علمی

کتب لاتین

کتب فارسی

ژورنال های علمی

لینک های مهم در زمینه بهداشت و ایمنی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

دستور العمل های ایمنی آزمایشگاه

ارتباط با صنعت

خبرنامه

گروه بهداشت عمومی

تاریخچه

اهداف

مدیر گروه

برنامه کارآموزی

اعضای هیئت علمی

کارکنان

امکانات آموزشی

برنامه مدون

کارشناسی پیوسته

کارشناسی ناپیوسته

سرفصل دروس

فعالیت های شاخص گروه بهداشت عمومی در سال1395

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

تاریخچه

استراتژی

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

همکاران

برنامه درسی

سرفصل

کارشناسی ارشد آمار زیستی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

برنامه مدون

طرح درس

فرم ها و راهنماها

فعالیت های گروه

دانشجویان کارشناسی ارشد

آمار زیستی

اپیدمیولوژی

امکانات آموزشی

اخبار و اطلاعیه ها

گروه علوم تغذیه

معرفی

اعضای هیئت علمی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

تحقیقاتی تغذیه

کنترل کیفی مواد غذایی

میکروبیولوژی مواد غذایی

فعالیت ها و توانمندی های گروه

برنامه مدون

گروه آموزشی بهداشت و ارتقاء سلامت

تاریخچه و معرفی گروه

مدیر گروه

اعضای هیئت علمی

کارکنان

برنامه ریزی درسی

سرفصل دروس

منابع علمی

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

گروه صنایع غذایی و کنترل کیفی

اعضای هیئت علمی

مدیر گروه

واحد فن آوری اطلاعات

مدیریت

مرکز رایانه

سایت اینترنت ارشد

مطالب آموزشی

دانلود نرم افزار

کتابخانه

معرفی

سمعی- بصری

آیین نامه

بخش های کتابخانه

امانت

سفارش

نشریات

اینترنت

کارکنان

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

شیمی

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

میکروبیولوژی

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

تحقیقاتی و رفرنس

معرفی

فهرست وسایل و تجهیزات

توانمندی ها و خدمات

معرفی تعدادی از وسایل آنالیز پیشرفته

سموم آفت کش

تحقیقاتی تغذیه

کنترل کیفی مواد غذایی

میکروبیولوژی موادغذایی

ایمنی،بهداشت و محیط زیست

معرفی

اهداف و برنامه ها

شرح وظایف

راهنما های آموزشی

دوره های آموزشی

کتاب ها

فرم ها

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

اخبار و رویدادها

سایت های مرتبط

اعضای شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ارتباط با ما

مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت

دفتر ارتباط با صنعت

لینک های مفید

تماس با ما...