مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط

نام و نام خانوادگی: پروفسور علی الماسیدکتر علی الماسی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی بهداشت محیط

پست الکترونیک: alialmasi@yahoo.com

تلفن تماس: