خانم اسدی

نام و نام خانوادگی: فاطمه اسدی

سمت :کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط و کارشناس آزمایشگاه هوا

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط 

 

پست الکترونیک: f_asadi56@yahoo.com 

 

فتانه جعفری

نام و نام خانوادگی: فتانه جعفری

سمت:کارشناس آزمایشگاه شیمی

 

تحصیلات: دانشجوی دکتری تخصصی شیمی

 

پست الکترونیک: Fataneh.jafari@yahoo.com 

پرستو ستاره

نام و نام خانوادگی: پرستو ستاره

سمت :کارشناس آزمایشگاه پسماند

 

تحصیلات: دکتری تخصصی مهندسی محیط زیست

 

پست الکترونیک:  p3.setare@gmail.com

حصیبه حیاتی

نام و نام خانوادگی: حصیبه حیاتی

سمت: کارشناس آزمایشگاه میکروب-شناسی محیط

تحصیلات: کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

پست الکترونیک: Hasibehhayati515@gmail.com

ویدا مرادی

نام و نام خانوادگی: ویدا مرادی

سمت : کارشناس گروه مهندسی بهداشت محیط

 

تحصیلات: لیسانس

 

پست الکترونیک: vidamoradie@gmail.com