دکتر علی الماسی  دکتر علی الماسی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی:مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک: alialmasi@yahoo.com

پروفایل

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV
Short CV

دکتر مقداد پیرصاحب  دکتر مقداد پیرصاحب
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک: mpirsaheb@yahoo.com

 Scopus
GoogleScholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر پرویز محمدی  دکتر پرویز محمدی
 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
 رشته تحصیلی: مهندسی محیط زیست
 آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

 پست الکترونیک: pmohammadi@kums.ac.ir

ResearcherID
ORCID
ResearchGate
Google Scholar
CV

دکتر علیرضا موسوی  دکتر سیدعلیرضا موسوی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: 
seyyedarm@yahoo.com

Scopus 
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر هیوا حسینی  دکتر هیوا حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D
پست الکترونیک: hiwa_hossaini@yahoo.com
Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
CV 
دکتر هوشیار حسینی  دکتر هوشیار حسینی 
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیکی:hoo.hosseini@gmail.com

CV 
   دکتر علی جعفری
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پست الکترونیک:

scopus

GoogleScholar

ResearcherID

ORCID

CV-Dr Jafari.pdf

تاریخ بروزرسانی : ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۴:۱۳