کارشناس گروه

:bust_in_silhouette:

زهره مهدی یانی

کارشناس گروه اپیدمیولوژی

روزهای حضور در گروه اپیدمیولوژی: یک شنبه و سه شنبه

تلفن: 37102026-083