پایان نامه دانشجویان


مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1394

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع 6 / 12 /97

دکتر مرادی/دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل موثر بر فشار خون بالا با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری

پرستو جمشیدی

1394

دفاع 27/ 9 / 99

دکتر سلیمی

دکتر نجفی

محاسبه سهم منتسب جمعیتی عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی با استفاده از رویکرد مستقیم محاسبهPAF

ژیلا جوانی

دفاع 1/ 11 / 97

دکتر مرادی/دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار و سن شروع مصرف بین نوجوانان به روش آنالیز چند سطحی درمنطقه مدیترانه شرقی

رفعت شادمهر

نگارش پایان نامه

دکتر مرادی/دکتر رضایی

دکتر نجفی

بررسی تعیین کننده های اقتصادی اجتماعی شیوع دیابت و سنجش نابرابری آن در افراد شرکت کننده در کوهورت روانسر 

عارفه گلشنی

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1395

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دفاع  6 / 12 /97

دکتر نجفی، دکتر پاسدار

دکتر رضائیان

بررسی عوامل مؤثر بر اضاعه وزن و چاقی با استفاده از مدل معادلات ساختاری

میترا دربندی

1395

دفاع 14 / 7 /98

دکتر نجفی، دکتر پاسدار

دکتر مرادی

بررسی نابرابری اقتصادی _اجتماعی در میزان دریافت کالری بر اساس منابع تامین کننده آنها و تعیین کیفیت کالری دریافتی بر حسب گروه های اصلی هرم غذایی در بزرگسالان روانسر

مهین امینی

دفاع 21 / 7 /98

دکتر مرادی/دکتر نجفی

دکتر صفری

برآورد تعداد زنان تن فروش درشهر کرمانشاه در سال96

لیدا الفتی

دفاع 21 / 7 /98

دکتر نجفی/ دکتر رضائیان

دکتر حیدرپور

برآورد میزان بقا بیماری ایدز و مرگ در افراد+ HIV در شهر کرمانشاه در سال 1396

بدیعه پاکدین

نگارش پایان نامه

دکتر سلیمی/ دکتر رضائیان

دکتر نجفی

بررسی عوامل خطر و اثرات متقابل آنها در ابتلا به سندرم متابولیک در روانسر

مجتبی قلندری

دفاع 14 / 7 /98

دکتر نجفی

دکتر سلیمی

بررسی نقش واسط  بهداشت دهان و دندان در ارتباط بین اختلالات روانپزشکی با بیماریهای ایسکمیک قلبی در جمعیت شهر روانسر

زهرا دارابی

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1396

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

تایید عنوان

دکتر سلیمی

ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از سری های زمانی منقطع (1398-1388 )

ژیلا عظیمی

1396

تایید عنوان

دکتر مرادی

شناسایی مهمترین شاخص های آنتروپومتری در ابتلا به فشارخون با استفاده از روش جنگل تصادفی و تعیین بهترین نقاط برش برای آنها

ملیحه احمدی

تایید عنوان

دکتر عبدلی

بررسی اپیدمیولوژیک و برآورد بقای مواردگزارش شده بیماری سل دراستان کرمانشاه طی سال های 1386-1398

محمد سعیدیزاده

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1397

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

دکتر رضائیان

حسین نعمتی

1397

دکتر مرادی، دکتر سلیمی

یوسف رمضانی

دکتر عبدلی

احسان مردانی

دکتر صفری

کیوان سامیان

 

مشخصات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی ورودی سال 1398

پیشرفت کار

اساتید مشاور

استاد راهنما

عنوان پایان نامه

دانشجو

سال

مسعود صداقت

1398

مینا طهماسبی

مریم آقاجری

پرنیا باقری