- برآورد جمعیت گروههای پنهان در استان کرمانشاه

- بررسی اپیدمیولوژیک عفونت ها و بیماریهای منتقله از راه خون در گروههای پر خطر در استان کرمانشاه

- اپیدمیولوژی فاکتورهای مرتبط با عوامل خطر بیماریهای قلبی عروقی در استان کرمانشاه

- بررسی پروفایل سیگار در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی پروفایل مصرف مواد مخدر در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی عوامل افتصادی-اجتماعی مرتبط با رفتارهای بهداشتی در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی اپیدمیولوژیک خودکشی و انواع آسیب های به خود در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای غیر واگیر و انواع سرطانها در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- بررسی اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر و عفونی در جمعیت عمومی استان کرمانشاه

- استفاده از روشها و مطالعات اپیدمیولوژیک در پژوهشهای سیستم سلامت


 

      1. همکاری اعضای هیات علمی گروه اپیدمیولوژی بعنوان مشاور اپیدمیولوژیست با مراکز تحقیقاتی و واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2. همکاری تحقیقاتی با دانشگاه کارولینسکا سوئد

3. همکاری تحقیقاتی با مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

4. همکاری با مرکز تحقیقات ارتقاء ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

5. عضو هیات موسس و عضو شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه ع پ کرمانشاه

6. مجری و همکار Persian cohort و کوهورت روانسر

7. همکاری در هیات تحریریه مجلات معتبر علمی

8. همکاری با مجلات معتبر علمی بعنوان داور

9. همکاری با:a. HIV/STI Surveillance Research Center and WHO Collaborating Center for HIV Surveillance

b. Cancer Research Center, Cancer Institute of Iran

c. Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)