اعضای هیئت علمی گروه اپیدمیولوژی

دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی

استاد گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: farid_n32@yahoo.com

 Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
CV
دکتر عبدلی  دکتر غلامرضا عبدلی

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: abdoli1354@gmial.com

Scopus
 Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
 CV
 
شهاب رضائیان  دکتر شهاب رضاییان

دانشیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: Shahab.rezaeian@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ORCID
ResearcherID
CV

یحیی سلیمی  دکتر یحیی سلیمی

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: yahya.salimi@kums.ac.ir

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV

دکتر رویا صفری  دکتر رویا صفری

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: Roya.safari@kums,ac.ir

صفحه شخصی استاد

Scopus
Google Scholar
ResearchGate
ResearcherID
ORCID
CV
دکتر حیدرپور دکتر فاطمه حیدرپور

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک:

دکتر مرادی نظر  دکترمهدی مرادی نظر

استادیار گروه اپیدمیولوژی

رشته تحصیلی:  اپیدمیولوژی

آخرین مدرک تحصیلی:Ph.D.

پست الکترونیک: m.moradinazar@gmail.com

ارتباط با استاد

Scopus
 Google Scholar
ResearcherID
ResearchGate
ORCID
CV