مدیر گروه اپیدمیولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر شهاب رضائیان

مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:

تلفن تماس: