مدیر گروه اپیدمیولوژی

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا عبدلیدکتر عبدلی

مدرک تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی

پست الکترونیک:  abdoli1354@gmail.com

تلفن تماس: 


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۱:۲۴