مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی

تا سال 1397 گروه بهداشت عمومی در دو مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته رشته بهداشت عمومی اقدام به پذیرش دانشجو می نمود، اما از ابتدای سال تحصیلی 1398 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته متوقف و آخرین ورودی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی در بهمن ماه سال 1399 فارغ التحصیل شدند و در حال حاضر این گروه صرفا در مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت عمومی اقدام به پذیرش دانشجو می نماید.

لازم به ذکر است از آنجایی که در نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران رشته ای به نام بهداشت عمومی در مقطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد لذا این گروه فاقد رشته های تحصیلات تکمیلی می باشد. اما تعدادی از اساتید گروه بهداشت عمومی با تخصص علوم تغذیه، آمار زیستی و اپیدمیولوژی با درخواست رشته های مذکور و موافقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موفق به تاسیس رشته های علوم تغذیه، آمار و اپیدمیولوژی در مقطع کارشناسی ارشد شده و بعنوان گروه های آموزشی آمار زیستی، اپیدمیولوژی و علوم تغذیه به فعالیت خود در دانشگاه ادامه دادند. همچنین در سال 1394 گروه بهداشت عمومی ضمن برگزاری مطلوب دومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران و انجام پیگیری های لازم موفق به تاسیس رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در مقطع کارشناسی ارشد گردید که بعدها این گروه نیز بعنوان یک گروه آموزشی مستقل از گروه بهداشت عمومی جدا شد. ضمن اینکه تاسیس رشته های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و اقتصاد سلامت در مقطع کارشناسی ارشد و جذب دانشجویان بین الملل دوره تحصیلات تکمیلی نیز در دستور کار این گروه می باشد و در این راستا اقدام به جذب متخصصین مورد نیاز در رشته های مذکور نموده است.