مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر علی کاظمی کریانی

رتبه علمی: استادیاردکتر علی کاظمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اقتصاد سلامت

پست الکترونیک: alikazemi.k20@gmail.com 

ali.kazemik@kums.ac.ir