کارکنان

 

یبثق

نام و نام خانوادگی: محمد ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سمت: کارشناس گروه بهداشت عمومی

پست الکترونیک: mohammadebrahimi77@yahoo.com

شماره تماس: 09183578167  و   38281992-083