کارکنان

:bust_in_silhouette:

محمد ابراهیمی

نام و نام خانوادگی : محمد ابراهیمی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

سمت: کارشناس گروه بهداشت عمومی

پست الکترونیک: mohammadebrahimi77@yahoo.com

شماره تماس : 09183578167  و   38281992-083