اعضای هیئت علمی

اشتریان

 دکتر حسین اشتریان

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:.ph.D 

Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
CV

دکتر جلیلیان

دکتر فرزاد جلیلیان

دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 

رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

آخرین مدرک تحصیلی:.ph.D

صفحه شخصی استاد

دکتر رجعتی  دکتر فاطمه رجعتی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:.ph.D
دکتر سیابانی  دکتر ثریا سیابانی
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:.Ph.D


 Scopus
Google Scholar
ResearcherID
ORCID
CV
دکتر میرزایی 1  دکتر مهدی میرزایی علویجه
دانشیار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت 
رشته تحصیلی:آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:.ph.D

صفحه شخصی استاد

Google Scholar
ResearcherID
ORCID
ResearchGate
CV