پایان نامه دانشجویان

اطلاعات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی 94- دوره اول

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

داوران

عنوان پایان نامه

1

طاهره شریفی عباد

فاطمه رجعتی

افشین الماسی

پروین عباسی

شهاب رضائیان

ثریا سیابانی

بومی سازی و تعیین ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خودکارآمدی مدیریت بیماری قلبی

2

بهناز مرزبانی

حسین اشتریان

فاطمه رجعتی

افشین الماسی

بهروز حمزه

هادی عبداله زاده

تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر رفتار مصرف قرص آهن در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه

3

محمد ابراهیمی

فاطمه رجعتی

حسین اشتریان

فرزاد جلیلیان

پروین عباسی

رویا صفری

مهدی میرزایی علویجه

طراحی و روان سنجی پرسشنامه عوامل شناختی مرتبط با انجام رفتار مشاوره داوطلبانه و آزمایش HIV در میان جوانان با بهره گیری از الگوی جامع  پیش بینی رفتار

4

محمد جواد مرادی کیان

ثریا سیابانی

حسین اشتریان

منصور رضایی

فرانک جعفری

مهدی مرادی نظر

بهروز حمزه

ارزیابی اثر آموزش در گروه های کوچک بر مصرف میان وعده سالم در دانش آموزان دختر سال اول دوره متوسطه اول

5

حلیمه فتاحی

فرزاد جلیلیان

مهدی میرزائی علویجه

رستم جلالی

مهدی مرادی نظر

حسین اشتریان

بررسی عوامل موثر بر مصرف مایعات در بیماران سنگ کلیه شهر کرمانشاه بر اساس الگوی پرسید

6

فریبا سهرابی

بهروز حمزه

منصور رضایی

حسین اشتریان

احسان صادقی

فاطمه رجعتی

بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر کاهش میزان مصرف نوشیدنی های شیرین در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول

اطلاعات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی 95- دوره دوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

داوران

عنوان پایان نامه

1

فرحناز زارع

ثریا سیابانی

بهروز حمزه

حسین اشتریان

سید مصطفی نچواک

رویا صفری

فرزاد جلیلیان

بررسی مقایسه ای تاثیر دو روش آموزش از طریق پیام تلگرامی و آموزش بحث گروهی، بر تغذیه سالم و شاخص های تن سنجی در کارکنان بهداشتی با توده بدنی 25 و بالاتر

2

فاطمه شفیعی

حسین اشتریان

فاطمه رجعتی

افشین الماسی

رستم جلالی

هیواحسینی

بهروز حمزه

بررسی مقایسه ای تاثیر مداخله آموزشی شیوه صحیح شستن دست به دو روش نمایشی و سخنرانی بر آگاهی و عملکرد دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی

3

الهام صوفیان

ثریاسیابانی

بهروزحمزه

مسعود قنبری

فرانک جعفری

فریبرز امیدی

ارزیابی تاثیر مداخله آموزش مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده  بر استفاده از گوشی حفاظتی توسط کارگران صنعت کاشی سازی

4

مهوش مرادی

حسین اشتریان

ثریاسیابانی

منصوررضایی

فرانک جعفری

مهنوش صمدی

فاطمه رجعتی

بررسی تاثیرمداخله آموزشی به دو روش چهره به چهره و بحث گروهی مبتنی بر رفتاربرنامه ریزی شده بر ارتقای رفتار شیردهی در زنان باردار

5

ندا یاوری

حسین اشتریان

بهروز حمزه

افشین الماسی

امیر صابر

مهدی مرادی نظر

مقایسه دو روش آموزش بحث گروهی و پیام کوتاه براصلاح تغذیه و فعالیت فیزیکی و سطح کلسترول در زنان مبتلا به کلسترول خون بالا

6

ندا نجفیان

فرزادجلیلیان

حسین اشتریان

سوسن حیدر پور

مهدی مبرزایی علویجه

توسعه، پیاده سازی و ارزشیابی برنامه ارتقاء خودآزمایی پستان در زنان میانسال شهرستان دالاهو مبتنی بر رویکرد نقشه نگاری مداخله

7

فاطمه عزیز آبی

حسین اشتریان

فرزادجلیلیان

افشین الماسی

8

کامران سعیدی

فاطمه رجعتی

ثریاسیابانی

اطلاعات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی 96- دوره سوم

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

داوران

عنوان پایان نامه

1

پروین باقری

حسین اشتریان

فرزادجلیلیان

افشین الماسی

بررسی تاثیر توانمند سازی خانواده محور برآگاهی ، عملکرد و خودکارامدی انجام فعالیت فیزیکی دانش آموزان دختر پایه هشتم در شهرستان خمین

2

اسد بهروجه

فرزاد جلیلیان

حسین اشتریان

افشین الماسی

ارزشیابی مداخله آموزشی ارتقای رفتارهای پیشگیری از سرطان پوست در کشاورزان روستای های شهرستان جوانرود

3

ندا حیدری


فاطمه رجعتی

یحیی پاسدار

بهزاد مهکی

بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل پندر بر مصرف لبنیات  وکلسیم در مادران باردار

4

معصومه رضا بیگی


فرزاد جلیلیان

افشین الماسی

بهروز حمزه

بررسی مقایسه ای آموزش به دو گروه دانش آموزان دختر و دانش آموزان به همراه مادرانشان بر ابتلای به پدیکلوزیس

اطلاعات پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت ورودی 97- دوره چهارم

ردیف

نام و نام خانوادگی

استاد راهنما

استاد مشاور

داوران

عنوان پایان نامه

1

فروغ امامی پور

فاطمه رجعتی

بهروز حمزه

حسین اشتریان

بررسی تأثیر مداخله خود مراقبتی بر خودکارآمدی کنترل وزن مادران باردار چاق و دارای اضافه وزن

2

الهه ایجادی

حسین اشتریان

فاطمه رجعتی

افشین الماسی

بررسی عوامل پیشگویی کننده مصرف قلیان در میان دانش آموزان دختر دبیرستان های شهر کرمانشاه بر اساس سازه های مدل تصورات و تمایلات

3

فاطمه رحیمی

فرزاد جلیلیان

بهروز حمزه

فیض اله منصوری

توسعه  پیاده سازی و ارزشیابی برنامه نظریه محور ارتقاء خودمدیریتی در بیماران مبتلا به ایدز شهر کرمانشاه

4

مریم کرمی

فاطمه رجعتی

حسین اشتریان

تاثیر مداخله ای سواد سلامت بر رفتار تبعیت از درمان بیماران مبتلا به فشار خون بالا

5

مهشاد طاهر پور

فرزاد جلیلیان

حبیب اله خزایی

مهدی میرزایی علویجه

توسعه  پیاده سازی و ارزشیابی برنامه نظریه محور ارتقاء رفتارهای بهداشتی خواب در سالمندان شهر همدان

6

شراره اسمعیلی

مهدی میرزایی علویجه

بهروز حمزه

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس الگوی Com-B  بر خودمدیریتی در پایبندی به مصرف دارو در بیماران همودیالیزدر شهر کرمانشاه