مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر حسین اشتریان (سرپرست گروه)

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک: 

تلفن تماس