مدیر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزاد جلیلیان دکتر جلیلیان

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت،MPH سیاست گذاری سلامت

پست الکترونیک: f_jalilian@yahoo.com    

تلفن تماس09184685499