دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت - ورودی مهر 98

علی حق مرادی

نام و نام خانوادگی: علی حق مرادی 

پست الکترونیک:Ali.haghmoradi@kums.ac.ir

سمیه محمدی

نام و نام خانوادگی: سمیه محمدی

پست الکترونیک:Somaye.mohammadi@kums.ac.ir

شهرزاد سرمست

نام و نام خانوادگی: شهرزاد سرمست

پست الکترونیک:Shahrzad.sarmast@kums.ac.ir

شهرزاد سرمست

نام و نام خانوادگی: مرضیه نیک سیرت

پست الکترونیک:marziye.niksirat@kums.ac.ir

دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت - ورودی مهر 97

فاطمه رحیمی

نام و نام خانوادگی: فاطمه رحیمی 

پست الکترونیک: s.97103133004@kums.ac.ir

الهه ایجادی

نام و نام خانوادگی:  الهه ایجادی 

پست الکترونیک: s.97103133002@kums.ac.ir

فروغ امامی

نام و نام خانوادگی: فروغ امامی 

پست الکترونیک: s.97103133001@kums.ac.ir

شراره اسماعیلی

نام و نام خانوادگی: شراره اسمعیلی

پست الکترونیک: s.971313301@kums.ac.ir

مریم کرمی

نام و نام خانوادگی: مریم کرمی        

پست الکترونیک: s.97103133006@kums.ac.ir