کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:

ازمهر ماه 1394 رشته کارشناسی ارشد آموزش بهداشت در دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه با پذیرش تعداد 6 نفر دانشجو راه اندازی گردید و هم اکنون در مجموع 16 نفر دانشجو (در سه دوره) مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند. همچنین تا کنون 18 نفر (طی سه دوره) دانش آموخته و فارغ التحصیل شده اند.

 

درخواست راه اندازی دوره دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت:

وجود اساتید مجرب در گروه (شامل 3 نفر دانشیار و 3 نفر استادیار) و فراهم بودن زیر ساخت های مناسب آموزشی و پژوهشی گروه را بر آن داشت که درخواست راه اندازی دوره دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت را داشته باشد. بدین منظور پس از بررسی امکانات گروه و داشتن شرایط اولیه، درخواست در آبان ماه سال 98 به شورای آموزشی دانشکده ارسال و پس از موافقت شورای آموزشی دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه به منظور بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال شده است و امید است با پشتکار و پیگیری همکاران گروه و مساعدت حوزه ریاست دانشکده و دانشگاه شاهد راه اندازی این دوره در گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه باشیم.