کارکنان

 :bust_in_silhouette:میترا ابوالفتحی

نام و نام خانوادگی: میترا ابوالفتحی

سمت:کارشناس گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

تحصیلات: دکتری تخصصی آموزش بهداشت 

پست الکترونیک:  mabolfathi74@yahoo.com 

 

محمدرضا رحیمی

:bust_in_silhouette:

 نام و نام خانوادگی: محمدرضا رحیمی

سمت: کارگردان و کارشناس مسئول مرکز تولید رسانه های آموزشی

 تحصیلات: کارشناس بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها

پست الکترونیک:  rahimikums@gmail.com 

تلفن تماس: 08338281992